Vilkår

Her giver vi en liste med vores vilkår og betingelser. 

Generelle betingelser

Her giver vi en oversigt over vores vilkår og betingelser

1. Ansøgning og gyldighed

1.1 Disse Generelle Betingelser (’Generelle Betingelser’) bekendtgør rettighederne og forpligtelserne ved abonnementet angivet nedenfor, mellem Risika A/S, CVR-nummer 37677892, Kronprinsessegade 26, st. 1306 København K, Danmark (’Risika’) og Kunden.

1.2 Medmindre andet er aftalt på skrift, gælder disse Generelle Betingelser i deres helhed, og de er en inkluderet og integreret del af alle aftaler mellem Risika og kunden.

1.3 Denne service ydes kun til virksomheder (’Kunden’)

1.4 Kunden accepterer de Generelle Betingelser ved at bekræfte ’Jeg har læst og accepterer de Generelle Betingelser’ på ordreformularen, ved at benytte tjenesten eller ved at udtrykke deres samtykke på anden vis.

2. Omfang af abonnementet

2.1 Kunden opnår ikke-eksklusiv adgang til brug af internetportalen på risika.dk og til udvalgte ’add-on moduler’ (samlet kaldet ”Servicen”) ved tilmeldelse.

2.2 Et abonnement giver Kunden mulighed for at give adgang til Tjenesten til et specifikt antal brugere, add-on moduler osv. som er angivet i den specifikke varebeskrivelse. Hvis Kunden har brug for yderligere kapacitet, funktionalitet, add-on moduler osv. bliver abonnementet automatisk opgraderet. Kunden accepterer at prisen vil stige i overensstemmelse hermed.

2.3 På hjemmeside:https://risika.dk/da/priser er en oversigt over abonnements-typer og add-on moduler. Nogle funktioner, tjenester og add-on moduler kan have særskilte betingelser som skal accepteres oveni accepten af de Generelle Betingelser, før tjenesten kan benyttes.

2.4 Retten til brug af Tjenesten gælder udelukkende Kunden og Tjenesten må ikke benyttes af andre end Kunden, ej heller må Tjenesten behandle eller benytte andre ydelser til andre end Kunden. Kunden har ikke lov til at overdrage abonnementet, i helhed eller i dele, til en tredjepart, eller give adgang til Tjenesten til en tredjepart.

2.5 Kunden skal sikre at Tjenesten ikke benyttes på en måde der kan skade Risika’s navn, omdømme eller goodwill, eller på en måde som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

3. Varighed og Faktura

3.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil opsigelsen i overensstemmelse med disse Generelle Betingelser. Abonnementet forlænges dermed automatisk medmindre det opsiges.

3.2 Den første faktura er fra ordredatoen slutningen af den måned som udløber 12 måneder herefter alt afhængigt af de aftalte betalingsvilkår i det specifikke abonnement. Herefter fakturerer Risika automatisk en måned før den aftalte periode udløber, medmindre aftalen forinden er opsagt eller andet er fastsat i aftalen.

3.3 Nye Kunder har ret til at opsige abonnementsaftalen indenfor fjorten (14) dage efter bestilling. Hvis den sidste dag er en helligdag, en lørdag, en søndag, Grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber tidsfristen den følgende ugedag. Ved opsigelse skal Kunden underrette Risika om beslutningen med at afbryde købet i en klar og tydelig erklæring før udløbsdatoen, i overensstemmelse med disse Generelle Bestemmelser.

4. Priser og Betalingsbetingelser

4.1 Betalingsbetingelserne er Netto plus otte (8) dage, fra fakturadatoen medmindre andet er aftalt.

4.2 Hvis abonnementet ikke betales til tiden, bliver en påmindelse sendt ud syv (7) dage efter fakturaens forfaldsdato. Hvis abonnementet stadig ikke er blevet betalt, bliver endnu en påmindelse sendt ud ti (10) dage senere med et ekstra gebyr på 150 kr. Hvis betalingen stadig ikke er blevet modtaget syv (7) dage efter påmindelse nummer 2, bliver kundens adgang til Tjenesten blokeret. Adgang til Tjenesten bliver genoprettet efter modtagelse af betaling, medmindre Risika har annulleret abonnementet i mellemtiden.

4.3 Kunden accepterer at faktura og påmindelser bliver sendt via e-mail til den e-mailadresse som Kunden har givet. Faktura og påmindelser anses for leveret så snart de er blevet sendt af Risika.

4.4 De gældende priser kan findes på Risika’s hjemmeside:https://risika.dk/da/priser Prisforhøjelse finder ikke sted i kontraktperioden. Alle priser er uden moms.

5. Opsigelse

5.1 Kunderne kan opsige abonnementet, nedgradere abonnementet og fravælge add-on moduler. Opsigelsen bør ske ved at kontakte Risika via e-mail: contact@risika.dk.

5.2 Hvis betalingen er foretaget et (1) år på forhånd, vil en opsigelse under det første år (365 dage) påvirke det følgende år. Abonnement vil dermed forblive aktivt indtil det første år (365 dage) slutter, medmindre andet er angivet i betingelsesbeskrivelsen for den specifikke ydelse.

5.3 Hvis betalingen er foretaget et kvartal (3 måneder) på forhånd, kan abonnementet opsiges med et (1) kvartals varsel indtil udgangen af et kvartal, medmindre andet er angivet i betingelsesbeskrivelsen for den specifikke ydelse.

5.4 Risika kan gennem skriftlig meddelelse til Kunden opsige abonnementet med seks (6) måneders varsel, indtil slutningen af et kvartal (3 måneder), eller uden varsel hvis kunden går konkurs eller bliver insolvent.

5.5 Risika kan gennem skriftlig meddelelse til Kunden, opsige abonnementet eller enhver andel heraf med øjeblikkelig virkning, uden forpligtelse, hvis

(i) Kunden overtræder bestemmelserne i abonnementet eller disse Generelle Betingelser, eller

(ii) Kunden bliver underlagt konkurs, insolvens, omorganisering, likvidation eller lignende procedurer, der ikke afslås fem (5) dage efter.

6. Datapolitik, Kundedata og fortrolighed

6.1 Kundens data bliver opbevaret og behandlet i overensstemmelse med Risikas personlige Datapolitik som kan findes her: https://risika.dk/da/privacy

7. Driftsstabilitet

7.1 Risika stræber efter maksimal stabilitet, men Risika er ikke ansvarlig for sammenbrud eller afbrydelser af drift, herunder driftsforstyrrelse forårsaget af omstændigheder udenfor Risikas kontrol. Dette omfatter blandt andet strømafbrydelser, udstyrsfejl, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Risika frasiger sig ethvert ansvar, enhver garanti, ethvert krav eller lignende, uanset om de er direkte eller indirekte.

7.2 I tilfælde af sammenbrud eller forstyrrelse, tilstræber Risika at genoprette normal drift så hurtigt som muligt.

7.3 Planlagte afbrydelser vil hovedsageligt ske under perioder mellem 21.00 – 6.00 CET. Hvis det bliver nødvendigt at standse adgangen til add-on modulerne uden for den angivne tid, bliver dette kommunikeret i forvejen, såfremt det er muligt.

8. Ændring af indhold

8.1 Risika har ret til at opdatere og forbedre Tjenesten løbende. Risika har også ret til at ændre sammensætningen og indholdet af Tjenesten. Disse opdateringer, forbedringer og ændringer kan foretages med eller uden varsel, og kan påvirke Tjenesten, herunder oplysninger og data uploadet til, eller leveret af, Tjenesten.

8.2 Væsentlige ændringer vil blive annonceret til Kunderne via e-mail.

9. Intellektuelle ejendomsrettigheder

9.1 Risika har ret til at bruge Kundens varemærke, herunder brug af logo på Risikas hjemmeside og i andre markedsføringsrelaterede aktiviteter omhandlende Tjenesten, forudsat at sådant brug er i overensstemmelse med god forretningspraksis.

9.2 Tjenesten, og information givet af Risika, er beskyttet af ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder og tilhører, eller er licenseret til, Risika. Individuelt forberedt software tilhører også Risika, medmindre andet er aftalt på skrift. Kunden skal også underrette Risika ved enhver form for nuværende eller potentiel krænkelse af Risikas intellektuelle ejendomsret eller uautoriseret brug af Tjenesten, som Kunden bliver opmærksom på.

9.3 Der er ingen overførsel af intellektuelle ejendomsrettigheder til kunden.

9.4 I forhold til materiale uploadet af Kunden, og al Kundens data, giver Kunden Risika og deres leverandører en global licens til at udføre og drive Tjenesten på korrekt vis, og opfylde alle forpligtelser. Kunden garanterer at det materiale som uploades, ikke krænker en tredjepart og ikke indeholder materiale der kan være stødende eller i strid med gældende love og reguleringer.

10. Overførsel

10.1 Risika har ret til at overdrage rettighederne og forpligtelserne til Kunden, til et gruppe-selskab eller en tredjepart.

10.2 Kunden accepterer at Risika har ret til at benytte underleverandører under alle forhold, herunder afvikling og drift af Tjenesten og opbevaring af kundedata.

11. Risikas ansvar

11.1 Risika frasiger sig ethvert ansvar i forhold til disse Generelle Betingelser, eller Tjenesten, uanset om det er indenfor eller udenfor kontrakt, herunder driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab, datatab, tab grundet produktansvar eller tab grundet simpel uagtsomhed.

11.2 Enhver brug af Tjenesten er kundens egen risiko og på eget ansvar. Risika er ikke ansvarlig for eventuelle skader i forbindelse med besøg, eller brug af Tjenesten.

11.3 Tjenestens indhold og al materiale stilles til rådighed uden ansvar, deriblandt, men ikke begrænset til, garantien for egnethed til et formål.

11.4 Selvom Risika bestræber sig på at sikre at Tjenestens oplysninger er nøjagtige, kan informationens nøjagtighed ikke garanteres. Informationen kan ændres uden varsel.

11.5 Al information, materiale og filer downloadet fra, eller anskaffet på anden vis ved brug af Tjenesten er på Kundens eget ansvar, og Risika frasiger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for skader som følge af brug af Tjenesten. Dette omfatter også kompensation for tab forårsaget af virusprogrammer modtaget fra hjemmesiden, programmer, eller filer som kan downloades via Hjemmesiden eller via Tjenesten.

11.6 Risika er ikke ansvarlig for tredjepartsløsninger der er tilgængelige og/eller integreret i Tjenesten. Risika kan dermed ikke holdes til ansvar for nøjagtigheden, den fuldstændige kvalitet eller oplysningernes pålidelighed, ej heller resultaterne anskaffet gennem disse tredjepartsløsninger. På samme måde kan Risika ikke holdes til ansvar for tilgængeligheden og funktionalitetssikkerheden af tredjepartsløsninger, herunder potentielle skader og/eller tab som følge af tredjepartsløsninger. Det er kundens ansvar at fremlægge bevis for at et tab er lidt, samt at Kunden ikke kan henføres til tredjepartsløsninger.

11.7 Uanset hvilken type af tab eller ansvar, er Risikas totale ansvar begrænset til kundens betaling for tolv (12) måneder før ansvaret opstår, men under alle omstændigheder et minimum på 10.000 kr. Kunden forpligter sig til at holde Risika fri for erstatningsansvar, produktansvar, tredjepartstab og andre krav fra tredjeparten, grundet kundens brug af Tjenesten.

11.8 Kunden samtykker til at kompensere Risika mod ethvert krav eller tab der opstår fra produktansvar, tredjepartstab eller tredjepartsansvar i det omfang at det skyldes Kundens brug af Produktet.

12. Ændring af Betingelser

12.1 Risika har ret til at ændre de Generelle Betingelser, i alle henseender. De Generelle Betingelser, der gælder på ethvert tidspunkt, vil være tilgængelige på Risikas hjemmeside. Risika tilstræber at give rimeligt varsel (en måned) i forbindelse med enhver ændring til disse betingelser, ved at skrive på hjemmesiden. Brugen af Tjenesten efter en ændring af Betingelserne er en accept af de ændrede Generelle Betingelser. Det er kundens ansvar af holde sig opdateret i forhold til ændringer i de Generelle Betingelser.

13. Uoverensstemmelser

13.1 Uoverensstemmelser skal løses gennem mægling. Parterne skal i fællesskab vælge en mægler eller lade ham foreslå en godkendt institution. Hvis uoverensstemmelsen ikke løses ved forhandling eller mægling indenfor seks (6) uger fra uoverensstemmelsen opstod, kan enhver part anmode om at uoverensstemmelsen bliver afgjort ved voldgift i København i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets gældende regler.

13.2 Disse Generelle Betingelser er underlagt Dansk lovgivning, og enhver uoverensstemmelse der kan opstå fra tilmeldelsen, herunder disse Generelle Betingelser, skal indgives til Den Danske Domstol.

Sidste opdatering 24 juni 2019.