Informationsskrivelse

Her får du vores informationsskrivelse om behandlingen af kreditoplysninger. 

1. BEHANDLING AF OPLYSNINGER TIL BEDØMMELSE AF ØKONOMISK SOLIDITET OG KREDITVÆRDIGHED

1.1 Den, som ønsker at drive virksomhed med behandling af oplysninger til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed med henblik på videregivelse (kreditoplysningsbureau er forpligtet til at overholde databeskyttelseslovens kapitel 5 og databeskyttelsesforordningen uanset om kreditoplysninger vedrører virksomheder eller personer.)

1.2 I forbindelse med vores virksomhed Risika A/S, som er et godkendt kreditoplysningsbureau, vil vi behandle en række kreditoplysninger om registrerede virksomheder.

1.3 Vilkårene for vores behandling af personoplysninger og jeres databeskyttelsesretlige rettigheder i den forbindelse er beskrevet nærmere i denne informationsskrivelse.

2. DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

2.1 Risika A/S er af Datatilsynet godkendt som kreditoplysningsbureau, jf. databeskyttelsesloven § 19, jf. § 26, stk. 1, nr. 2, med følgende kontaktoplysninger:

Risika A/S

Kronprinsessegade 26B

1306 København K

CVR-nr.: 37677892

Tlf. nr. +45 42 90 57 57, mail contact@risika.dk og hjemmeside www.risika.dk

3. FORMÅL OG BEHANDLINGSHJEMMEL

3.1 Vi behandler kreditoplysninger i overensstemmelse med vores tilladelse fra datatilsynet af 17. maj 2018 med henblik på erhvervsmæssig videregivelse af oplysninger til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed.

3.2 Til brug for formålet beskrevet ovenfor i afsnit 3.1. behandler vi virksomhedsdata, anonymiseret betalingsdata, geografiske data, statistikbanker og historiske regnskabsinformationer. Dette sker via en statistikmodellering af data, hvor man kan sammenligne aktive og inaktive virksomheder.

3.3 Formålet med behandlingen sker med henblik på bedømmelse af virksomhedens økonomiske soliditet og kreditværdighed, herunder til at sikre vores kunder indenfor samhandel med nye og eksisterende kunder.

3.4 Behandlingen sker på baggrund af databeskyttelsesloven § 20, stk. 1, der foreskriver, at kreditoplysningsbureauer må behandle oplysninger, som efter deres art er af betydning for bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed.

3.5 Vi anvender ikke personoplysninger til andre formål.

4. KATEGORIER AF KREDITOPLYSNINGER

4.1 Som led i behandlingen af oplysninger indhenter Risika A/S offentligt tilgængelige data fra cvr.dk, tinglysning.dk, statstidende.dk. Vi indhenter tillige oplysninger fra virksomhederne i det omfang oplysningerne er offentligt tilgængelige.

4.2 Vi behandler følgende kategorier af oplysninger:

4.2.1 Identifikationsoplysninger, herunder bl.a. navn, adresse og CVR-nummer.

4.2.2 Oplysninger om skat, gæld og oplysninger om økonomi i det omfang oplysningerne er offentligt tilgængelige, herunder evt. konkurshistorik.

5. JERES RETTIGHEDER

5.1 I er til enhver tid berettiget til at spørge os om, hvilke oplysninger vi behandler om jer. I kan ligeledes bede os om at berigtige forkert data og slette eller gøre indsigelse mod eller begrænse vores fortsatte behandling.

5.2 Vi gør opmærksom på, at Risika A/S ikke har redigerings- eller systemændringsadgang til de offentlige databaser, hvorfra vi indhenter oplysninger. Har I derfor konstateret fejlagtige informationer om din egen virksomhed, skal denne ændring rettes gennem den pågældende offentlige database og ikke Risika A/S, herunder følgende:

5.2.1 Har du konstateret fejlagtige stamdatainformationer om din egen virksomhed, skal denne ændring rettes gennem virk.dk. 

5.2.2 Har du konstateret fejl i dit regnskab, skal du kontakte din revisor eller vedkommende der har indberettes dit regnskab

5.2.3 Har du konstateret fejl i de tinglysningsinformationer vi deler om dig, skal du kontakte tinglysning.dk

5.2.4 Har du konstateret fejl i de givne informationer fra statstidende, skal du kontakte statstidende.dk

5.3 Ønsker I at rette henvendelse til os om brugen af jeres oplysninger, bedes I skrive en e-mail til contact@risika.dk.

5.4 Ønsker I at klage over vores behandling af jeres oplysninger, skal I rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, www.datatilsynet.dk.

6. MODTAGERE AF KREDITOPLYSNINGER

6.1 Vores kunder, der er abonnenter af vores database, tilsendes de virksomhedsoplysninger, der er registreret om jeres virksomhed. Oplysningerne meddeles kun skriftligt, jf. databeskyttelsesloven § 21, og meddeles kun mundtligt og summarisk, såfremt spørgerens/kundens navn og adresse noteres og opbevares i mindst 6 måneder, jf. databeskyttelseslovens § 21, 2. led.

6.2 Personoplysninger indgår ikke i vores publikationer, og vores publikationer indeholder i øvrigt kun virksomhedsoplysninger i summarisk form, jf. databeskyttelsesloven § 21.

7. OVERFØRSEL AF KREDITOPLYSNINGER

7.1 Vi overfører ikke jeres kreditoplysninger til tredjeparter uden for EU.

7.2 I det omfang vi er forpligtet af lovkrav videregiver vi kreditoplysninger til offentlige myndigheder eller andre tredjeparter. Enhver videregivelse vil således være begrundet i særlige forhold, og der vil alene blive videregivet relevante og nødvendige oplysninger. Ved videregivelse af oplysninger vil modtageren blive pålagt fuld fortrolighed.

7.3 Vi anvender egne databehandlere, som agerer på vores vegne. Databasen hostes af Amazon Webservices, Frankfurt, Tyskland.

8. SLETNING

8.1 Vi behandler jeres oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen, jf. afsnit 3 ovenfor. Som udgangspunkt behandler vi således samtlige oplysninger, så længe virksomheden er registreret i vores database.

8.2 Vi sletter oplysninger om forhold, der taler imod kreditværdighed, og som er mere end 5 år gamle, medmindre forholdet er af afgørende betydning for bedømmelsen af den pågældendes økonomiske soliditet og kreditværdighed, jf. databeskyttelsesloven § 20, stk. 3.

Sidste opdatering 24/7-2019