1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
1.1 I forbindelse med vores virksomhed Risika ApS som er et kreditoplysningsbureau vil vi behandle en række personoplysninger om jer. Vilkårene for vores behandling af person-oplysninger og jeres personlige rettigheder i den forbindelse er beskrevet nærmere i denne informationsskrivelse.

2. KONTAKTOPLYSNINGER
2.1 Risika ApS er af Datatilsynet godkendt som kreditoplysningsbureau, jf. databeskyttelsesloven § 19, jf. § 26, stk. 1, nr. 2, med følgende kontaktoplysninger:
2.2 Risika ApS, Kronprinsessegade 26B, st. 1306 København K
2.3 Tlf. nr. 42 90 57 57, mail contact@risika.dk og hjemmeside www.risika.dk
2.4 CVR nr. 37677892

3. FORMÅL
3.1 Vi behandler jeres persondata i overensstemmelse med vores tilladelse fra datatilsynet af 17. maj 2018 med henblik på erhvervsmæssig videregivelse af oplysninger til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed.
3.2 Til brug for formålet beskrevet ovenfor i afsnit 3.1 behandler vi virksomhedsdata, ano-nymiseret betalingsdata, geografiske data, statistikbanker og historiske regnskabsinformationer. Dette sker via en statistik modellering af data, hvor man kan sammenligne ak-tive og inaktive virksomheder.
3.3 Formålet med behandlingen sker med henblik på bedømmelse af virksomhedens økonomiske soliditet og kreditværdighed, herunder til at sikre vores kunder indenfor samhandel med nye og eksisterende kunder.
3.4 Behandlingen sker på baggrund af databeskyttelsesloven § 20, stk. 1, der foreskriver, at kreditoplysningsbureauer må behandle oplysninger, som efter deres art er af betydning for bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed.
3.5 Vi anvender ikke personoplysninger til andre formål.

4. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
4.1 Som led i behandlingen af oplysninger indhenter Risika ApS offentligt tilgængelige data fra cvr.dk, tinglysning.dk, statstidende.dk. Vi indhenter tillige oplysninger fra virksomhe-derne i det omfang oplysningerne er offentligt tilgængelige.
4.2 Vi behandler følgende kategorier af oplysninger:
a) Almindelige personoplysninger. Disse omfatter identifikationsoplysninger, herunder bl.a. navn og adresse.
b) Oplysninger om skat, gæld og oplysninger om økonomi i det omfang oplysningerne er offentligt tilgængelige, herunder evt. konkurs historik.

5. JERES RETTIGHEDER
5.1 I er til enhver tid berettiget til at spørge os om, hvilke oplysninger vi behandler om jer. I kan ligeledes bede os om at berigtige forkert data og slette eller gøre indsigelse mod eller begrænse vores fortsatte behandling.
5.2 Vi gør opmærksom på, at Risika ApS ikke har redigerings- eller systemændringsadgang til de offentlige databaser, hvorfra vi indhenter oplysninger. Har I derfor konstateret fejlagtige informationer om din egen virksomhed, skal denne ændring rettes gennem den på-gældende offentlige database og ikke Risika ApS, herunder følgende:
5.2.1 Har du konstateret fejlagtige stamdatainformationer om din egen virksomhed, skal denne ændring rettes gennem virk.dk
5.2.2 Har du konstateret fejl i dit regnskab, skal du kontakte din revisor eller vedkommende der har indberettet dit regnskab
5.2.3 Har du konstateret fejl i de tinglysningsinformationer vi deler om dig, skal du kontakte tinglysning.dk
5.2.4 Har du konstateret fejl i de givne informationer fra statstidende, skal du kontakte statstidende.dk
5.3 Ønsker I at rette henvendelse til os om brugen af jeres oplysninger, bedes I skrive en e-mail til contact@risika.dk.
5.4 Ønsker I at klage over vores behandling af jeres oplysninger, skal I rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, www.datatilsynet.dk.

6. MODTAGERE AF JERES PERSONOPLYSNINGER
6.1 Vores kunder, der er abonnenter af vores database, tilsendes de virksomhedsoplysninger, der er registreret om jeres virksomhed. Oplysningerne meddeles kun skriftligt, jf. databeskyttelsesloven § 21, og meddeles kun mundtligt og summarisk, såfremt spørge-rens/kundens navn og adresse noteres og opbevares i mindst 6 måneder, jf. databeskyttelseslovens § 21, 2. led.
6.2 Jeres personnummer bliver aldrig indeholdt i vores publikationer, og vores publikationer indeholder i øvrigt kun virksomhedsoplysninger i summarisk form, jf. databeskyttelsesloven § 21.

7. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER
7.1 Vi videregiver ikke jeres personoplysninger til tredjeparter, hvor tredjeparterne selv kan bestemme, hvad disse data skal bruges til, medmindre der er tale om følgende:
a) Offentlige myndigheder eller andre tredjeparter i forbindelse med opfyldelsen af et lovkrav. Enhver videregivelse vil således være begrundet i særlige forhold, og der vil alene blive videregivet relevante og nødvendige oplysninger. Ved videregivelse af oplysninger vil modtageren blive pålagt fuld fortrolighed.
b) Databasen hostes af Amazon Web Services Inc., Frankfurt, Tyskland.

8. SLETNING
8.1 Vi behandler jeres oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen, jf. afsnit 3 ovenfor. Som udgangspunkt behandler vi således samtlige oplysninger, så længe virksomheden er registreret i vores database.
8.2 Vi sletter oplysninger om forhold, der taler imod kreditværdighed, og som er mere end 5 år gamle, medmindre forholdet er af afgørende betydning for bedømmelsen af den pågældendes økonomiske soliditet og kreditværdighed, jf. databeskyttelsesloven § 20, stk. 3.

9. ØVRIGT
9.1 Der henvises i øvrigt til vores persondatapolitik, https://risika.dk/privatliv/