1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR
1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter "Vilkår") tiltrædes ved at afkrydse "Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår" på bestillingsformularen, ved at anvende applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem RISIKA ApS, CVR-nummer 37677892, Kronprinsessegade 26B, st., 1306 København K (herefter "RISIKA") og kunden (herefter "Kunden"). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

2. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING
2.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.
2.2 Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af måneden. Herefter faktureres månedsvis forud, med mindre andet følger af aftale eller vilkår for det specifikke produkt.
2.3 Efter bestilling er der for nye kunder en gratis fortrydelsesret på 14 dage.

3. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE
3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende internetportalen på RISIKA.dk og valgte tillægsmoduler (herefter under et "Applikationen"), der stilles til rådighed online som software as a service. Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.
3.2 Kundens abonnement giver Kunden adgang til at bruge Applikationen til det antal opslag, brugere, tillægsmoduler m.v., der fremgår af de specifikke produktpakker. Såfremt Kunden har behov for yderligere kapacitet eller funktionalitet, vil abonnementet automatisk blive opgraderet ved brug af sådanne yderligere opslag, brugere, tillægsmoduler m.v., og Kunden accepterer, at prisen tilsvarende vil blive forøget.
3.3 I selve Applikationen eller på RISIKAs hjemmeside findes en oversigt over abonnementstype og valgte tillægsmoduler. For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår før de kan anvendes.
3.4 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden, og Applikationen må ikke benyttes for andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Kunden.
3.5 Med undtagelse af det, der fremgår af 3.4, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand.
3.6 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade RISIKAs navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
4.1 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.
4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på DKK 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre RISIKA forinden har ophævet abonnementet.
4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse skal anses for leverede, når de er afsendt af RISIKA.
4.4 De til enhver tid gældende priser kan findes på RISIKAs hjemmeside og kan ændres ved opslag på hjemmesiden med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler. Alle priser er ekskl. moms.

5. OPHØR
5.1 Kunder kan ved henvendelse via e-mail til RISIKA eller via Applikationen, opsige abonnementet, foretage nedgradering af abonnementet og/eller fravalg af tillægsmoduler til udgangen af et kalenderkvartal (med mindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for den specifikke ydelse).
5.2 RISIKA kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderkvartal, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

6. DATAPOLITIK, KUNDENS DATA OG TAVSHEDSPLIGT
6.1 Anonymitet - Brugen af RISIKAs websites og Applikationen er fuldstændig anonym. RISIKA registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udfylder formularer, f.eks. i forbindelse med bestilling af nyhedsbrevet eller produkter. Ingen data om brugere af websitet og Applikationen videregives eller sælges til tredjepart. RISIKA registrerer, hvilke oplysninger, der hentes, men kun når du er logget på vores Applikation som kunde. Vi bruger disse oplysninger til at producere fakturaer og opgørelser, dementering hvis det er påkrævet samt i statistiske sammenhænge. Oplysningerne er fortrolige og gives ikke videre til tredjepart, med mindre det er krævet jvf. databeskyttelsesloven.
6.2 Statistik - For at kunne videreudvikle og forbedre RISIKAs websites og Applikation, indsamler RISIKA visse typer information, der gemmes automatisk i logfiler. Informationen inkluderer domænenavn og/eller IP adresser, browser type, internet service provider (ISP), operativsystem, referring/exit pages, dato/tid og besøgte sider. Denne information indsamles udelukkende til systemanalyse og interne tracking-formål. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se, hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest. Data om den enkelte brugers anvendelse af tjenesterne videregives eller sælges ikke til tredjepart.
6.3 Cookies - Cookies er en lille tekstbesked, der typisk bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. En cookie kan også lægges midlertidigt på din computer i forbindelse med en aktivitet på en tjeneste for så at blive slettet igen, når du forlader tjenesten. Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger. Ingen cookies videresendes eller sælges til tredjepart. Find vores samlede cookiepolitik her.
6.4 Parterne er enige om, at RISIKA ejer og kan frit disponere over alt data i Applikationen. Kunden har ret til at få eksporteret sine data mv., og Kunden accepterer, at sådan eksport for så vidt muligt skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør. I tilfælde af at abonnementet udløber eller ophæves af Kunden, giver Riska kunden 10 dage efter ophør til at gennemføre eksporten.
6.5 RISIKA forbeholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og RISIKA har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.
6.6 RISIKA er berettiget til at opbevare Kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse til statistik og analyse.
6.7 RISIKA kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter RISIKAs vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundes data, herunder i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.
6.8 RISIKA indsamler kun offentligt tilgængelige data. RISIKA behandler de indsamlede data med formål at foretage kreditvurdering.
6.9 RISIKA har tavshedspligt om alle informationer, RISIKA måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor RISIKA har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor RISIKA er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.
6.10 RISIKA har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.
6.11 RISIKA giver på Kundens anmodning – og mod betaling af RISIKAs til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
6.12 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til RISIKA, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og RISIKAs behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde RISIKA for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

7. DRIFTSSTABILITET
7.1 RISIKA tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for RISIKAs kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og RISIKA fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.
7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber RISIKA i at genskabe normal drift hurtigst muligt.
7.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

8. ÆNDRINGER
8.1 RISIKA er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. RISIKA er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
9.1 Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til RISIKA. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes RISIKA, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give RISIKA meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af RISIKAs immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.
9.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.
9.3 I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden RISIKA, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at RISIKA forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring overfor Kunden. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

10. OVERDRAGELSE
10.1 RISIKA har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.
10.2 Kunden accepterer, at RISIKA er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Kundens data.

11. RISIKAS ANSVAR
11.1 RISIKA fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.
11.2 Enhver brug af Applikationen sker på eget ansvar og for egen risiko. RISIKA er ikke ansvarlig for skader opstået i forbindelse med et besøg på eller benyttelse af Applikationen.
11.3 Indholdet af Applikationen og al materiale i Applikationen stilles til rådighed uden nogen former for garanti, herunder men ikke begrænset til garanti for egnethed til et bestemt formål.
11.4 Selv om RISIKA bestræber sig på at sikre at oplysningerne i Applikationen er korrekte, gives der ingen garanti for oplysningernes nøjagtighed. Oplysninger kan ændres uden varsel.
11.5 Alle oplysninger, materialer og filer, der downloades eller på anden måde fremskaffes via brugen af Applikationen, fremskaffes for egen risiko og RISIKA fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, som opstår ved brugen af Applikationen eller ved brugen af de produkter og materialer, der er beskrevet på hjemmesiden eller i Applikationen uanset om det skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i materialet eller andre årsager. Denne begrænsning omfatter ligeledes erstatning for tab som følge af skadelige programmer, der er modtaget fra hjemmesiden, Applikationen eller fra filer, som kan downloades via hjemmesiden og Applikationen.
11.6 RISIKA er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. RISIKA kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan RISIKA ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.
11.7 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er RISIKAs samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde minimum DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde RISIKA for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.
11.8 Kunden accepterer at skadesløsholde RISIKA mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

12. VILKÅRSÆNDRINGER
12.1 RISIKA er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på RISIKAs hjemmeside. RISIKA tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

13. TVISTER
13.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.

14. GYLDIGHED
14.1 Disse Vilkår er gyldige fra 17/08/2018 og erstatter tidligere vilkår.